Flottan 1939 - 1945

Minne av neutralitetsvakten å HMS MANLIGHETEN

Detta beredskapsmärke togs fram som minne för de besättningar, som tjänstgjorde ombord på pansarskeppet HMS MANLIGHETEN under neutralitetsvakten 1939-1945. Den neutralitetsvakt som organiserades jämlikt den förstärkta försvarsberedskapen från den 3. september 1939 innebar nära nog för marinens del allmän mobilisering.

HMS MANLIGHETEN, som ingick i Göteborgseskadern, var redan då under rustning. Under bärgning av en tysk paravan inträffade den 13. december 1939 på Manligheten en sprängolycka, varvid sex man dödades och 14 skadades. Göteborgseskadern var underställd Västkustens marindistrikt.

Neutralitetsvakten upprätthölls därefter under hela krigstiden och blev liktydig med förstärkt försvarsberedskap. Fartygsbesättningen lät tillverka detta beredskapsmärke hos Sporrong.

Stockholms Örlogsstations Skytteförening 1939

Under hösten 1939 ökade skyttet kraftigt i hela landet. Även vid militära förband ökade antalet skyttar kraftigt, så kraftigt att SÖSF – Stockholms Örlogsstations Skytteförening föranleddes att låta framställa ett särskilt föreningsmärke med årtalet 1939. Sporrong tillverkade detta.

1940-års ROMULUSMÄN

I brist på eget tonnage inköptes våren 1940 fyra jagare (Romulus, Remus, Puke och Psilander) och fyra motortorpedbåtar från Italien, en av jagarna, f d italienska Spica, döptes till HMS ROMULUS.  På vägen hem till Sverige, under befäl av förbandschefen, kommendörkapten Torsten Hagman, uppbringades fartygen den 20 juni av engelsmännen utanför Thorshavn på Färöarna.

Efter diplomatiska påtryckningar tilläts dock fartygen fortsätta mot Sverige och anlände i juli till Göteborg. Kapten E Ström var fartygschef på HMS ROMULUS. De män, som bemannade fartyget lät framställa detta beredskapsmärke.

FÖR SVERIGE  6-UB.DIV. 1939-1940

Vid krigsutbrottet bestod det svenska ubåtsvapnet av 1.-6. ubåtsdivisionerna med tre ubåtar i varje division. 1939-1940 bestod 6-UB.DIV av Hajen, Sälen och Valrossen. Divisionen ingick i Göteborgseskadern.

De tre ubåtarna i denna division var gamla, levererade från Kockums Mek. Verkstad redan 1920. Besättningen uppgick till 30 man antalet torpedtuber var fyra. 1943 utrangerades dessa ubåtar efter välförrättat värv.

FÖR SVERIGE får väl betraktas som divisionens devis av flottans neutralitetsvakt. I bokverket "Det svenska ubåtsvapnet 1904-2004" finns detta beredskapsmärke avbildat till texten "6. ubåtsdivisionen av 1939-40 manifesterade sin samhörighet med detta märke".

De besättningsmän, som bemannade den 6-UB.DIV lät framställa detta år 1940 i kontrollstämplat silver hos guldsmeden CG Hallberg.

1940 - REMUSMÄN

I brist på eget tonnage inköptes våren 1940 fyra jagare (Remus, Romulus, Puke och Psilander) och fyra motortorpedbåtar från Italien, en av jagarna, f d italienska Astore, döptes till HMS REMUS.  På vägen hem till Sverige, under befäl av förbandschefen, kommendörkapten Torsten Hagman, uppbringades fartygen den 20 juni av engelsmännen utanför Thorshavn på Färöarna.

Efter diplomatiska påtryckningar tilläts dock fartygen fortsätta mot Sverige och anlände i juli till Göteborg. Kapten E Hamilton var fartygschef på HMS REMUS. De män, som bemannade fartyget lät framställa detta beredskapsmärke.

Torpedbåtsvapnet - Gålö 1942

Under 1940-talet flyttade marinen ut större delen av sin verksamhet från Skeppsholmen i Stockholm till bl a Gålö. Här anlades Örlogsbas Ost som bas för motortorpedbåtar.

Detta märke med en torpedbåt under gång har på baksidan graverats GÅLÖ -42, kanske för besättningen på en motortorpedbåt, kanske för personalen vid basen. Sporrong svarade för tillverkningen.

Tillbaka till huvudsidan