Oidentifierade beredskapsmärken 1939 - 1945 armén

I fält 1942 – Krokom - Myllyjärvi - Kaisenemie - ett anonymt beredskapsmärke

Många av beredskapsmärkena var mer eller mindre anonyma, detta representerar den förra kategorin. Den geografiska spridningen av grupperingsplatser - KROKOM i Jämtland, MYLLYJÄRVI i Västerbotten och ett KAISENEMIE i Lappland - tyder på ett fältförband - vilket är inte känt.

Det sistnämnda namnet bör stavas KAISENIEMI, ett terrängavsnitt längs Malmbanan mellan Torneträsk och Abisko. En snäv krets av beredskapsmän lät tillverka märket hos Westin.

I FÄLT 1942 – ett anonymt beredskapsmärke

Många beredskapsmärken är mer eller mindre anonyma. Detta tillhör definitivt den förra kategorin. En anledning till denna anonymitet kan bero på ålagd sekretess, och då valde man att vara på den säkra sidan.

I FÄLT 1942 kan i princip representera vilket infanteriförband som helst, men färgsättningen tyder på Småland eller Skåne. Sporrong tillverkade märket.

3 GR 5 K – ett anonymt beredskapsmärke

Många beredskapsmärken är mer eller mindre anonyma. Detta tillhör definitivt den förra kategorin. En anledning till denna anonymitet kan bero på ålagd sekretess, och då valde man att vara på den säkra sidan.

3 GR 5 K kan i princip representera vilket infanteriförband som helst, men bör under alla omständigheter tydas till 3. granatkastartroppen 5. kompaniet.

2. tunga pluton 1941 – ett anonymt beredskapsmärke

Många beredskapsmärken är mer eller mindre anonyma. Detta tillhör den senare kategorin. En anledning till denna anonymitet kan bero på ålagd sekretess, och då valde man att vara på den säkra sidan. Den tunga plutonen ingick som regel i ett skyttekompani eller organiserades som självständig pluton. I denna ingick en kulsprutetropp och en granatkastartropp.

Detta beredskapsmärke, 2. tunga pluton 1941, kan i princip ha tillhört vilket fältregemente som helst. Dock lät man Sporrong tillverka detta.

B.K. 5/9 1941 – ett anonymt beredskapsmärke

Många av beredskapsmärkena var mer eller mindre anonyma. Detta representerar den förra kategorin. B.K. (Beredskapsklubben) 5/9 1941 representerar sannolikt en snäv krets av beredskapsmän i något arméförband år 1941. Vilken är inte känt. Sporrong tillverkade detta beredskapsmärke.

KKF 1944 – ett anonymt beredskapsmärke

Många av beredskapsmärkena var mer eller mindre anonyma. Detta representerar den förra kategorin. KKF 1944 (Kamratklubben F) representerar sannolikt en snäv krets av beredskapsmän i något pansarbilsförband år 1944. Vilket är obekant.

P 1940 – ett anonymt beredskapsmärke

Många av beredskapsmärkena var mer eller mindre anonyma. Detta representerar den förra kategorin. P 1940 representerar sannolikt en snäv krets av beredskapsmän i något pansarförband år 1940. Vilken är inte känt. Märkesmotivet består av ett morserat P (.--.) omgärdat av viggar, som var en del av pansarvapnets truppslagstecken.

9.11.40 – ett anonymt beredskapsmärke

Många av beredskapsmärkena var mer eller mindre anonyma, detta representerar den förra kategorin. En snögubbe med datering 9.11.40 representerar sannolikt en snäv krets av beredskapsmän under snörika förhållanden i något arméförband. Vilket är inte känt.

Beredskapsmärken kunde vara mycket fantasifulla, detta är ett exempel. Sannolikt handlar det om beredskapstjänst i Tornedalen förvintern 1940. Sporrong tillverkade märket.

BSK 1940 – ett anonymt beredskapsmärke

Många av beredskapsmärkena var mer eller mindre anonyma. Detta representerar den förra kategorin. BSK 1940 (Beredskapsklubben vid sjukvårdskompaniet) är väl en god gissning, men säkert är det förstås inte. Märkets motiv, sjukvårdskorset,  tyder på sannolikt en snäv krets av beredskapsmän i något sjukvårdsförband. Vilket är obekant. Sporrong tillverkade märket.

BIL – ett anonymt beredskapsmärke

Många beredskapsmärken är mer eller mindre anonyma. Detta tillhör definitivt den förra kategorin. En anledning till denna anonymitet kan bero på ålagd sekretess, och då valde man att vara på den säkra sidan.

BIL kan i princip representera vad som helst som har med motorfordon att göra, ex en bilskvadron, ett bilkompani eller liknande. Vilket militärt förband den tillhört är nog svårt att precisera, men Sporrong tillverkade i alla fall märket.

RK - Radiokompaniet

RK, som torde stå för RADIOKOMPANIET, representerar en snäv krets av beredskapsmän. Av motivet att döma, en vigg, tyder på ett signalförband och den omgivande länken på en kamratförening. Sannolikt handlar det om Högkvarterets radiokompani, som bestod av fyra radioplutoner (15W, 50W, 250W och 800W) och var avsett för staber som behövde förstärkning. Ett radiokompani var inte allmänt förekommande under beredskapstiden, utan var ett specialförband uppsatt av S 1 (Kungl. Signalregementet).

Kompaniet lät Sporrong framställa märket.

Pansarbil m/40 - ett anonymt beredskapsmärke

Många beredskapsmärken är mer eller mindre anonyma. Detta tillhör definitivt den förra kategorin. En anledning till denna anonymitet kan bero på ålagd sekretess, och då valde man att vara på den säkra sidan.

Detta beredskapsmärke, en pansarbil m/40 försedd med gengasaggregat, togs fram av personalen vid sannolikt en pansarbilsenhet. Vilken är inte bekant. Sporrong framställde detta beredskapsmärke.

1940 - ett anonymt beredskapsmärke

Många av beredskapsmärkena var mer eller mindre anonyma. Detta representerar den förra kategorin. 1940, med infanteriets truppslagstecken, representerar sannolikt en snäv krets av beredskapsmän, som tjänstgjorde i något infanteriförband under en allvarsam tid. Vilket är inte känt. Man lät tillverka detta beredskapsmärke hos Sporrong.

Rum 12 - 13 – ett anonymt beredskapsmärke

Många av beredskapsmärkena var mer eller mindre anonyma, detta representerar den förra kategorin. Två korslagda gevär och beteckningen RUM 12 - 13 representerar sannolikt en mycket snäv krets av beredskapsmän i något infanteriförband, som en tid var förlagda i rum 12 och 13. Beredskapsmärken kunde vara mycket fantasifulla, detta är ett exempel. Sporrong tillverkade märket.

Trossen beredskap 1940-43 – ett anonymt beredskapsmärke

Många av beredskapsmärkena var mer eller mindre anonyma, detta representerar den förra kategorin. En avbildad tross och beteckningen TROSSEN BEREDSKAP 1940 - 43 representerar sannolikt en snäv krets av beredskapsmän i något arméförband, som tjänstgjorde i trossen under dessa år. Sporrong tillverkade märket.

MCORDONNANSSKOLAN 1940 – ett anonymt beredskapsmärke

Många beredskapsmärken är mer eller mindre anonyma. Detta tillhör definitivt denna kategori. En anledning till denna anonymitet kan bero på ålagd sekretess, och då valde man att vara på den säkra sidan. MCORDSKOLAN 1940 kan i princip representera vilket utbildningsförband som helst 1940. Sporrong svarade för tillverkningen.

PV 1939-1940  – ett anonymt beredskapsmärke

Många beredskapsmärken är mer eller mindre anonyma. Detta tillhör den senare kategorin. En anledning till denna anonymitet kan bero på ålagd sekretess, och då valde man att vara på den säkra sidan. PV 1939-1940 kan i princip representera vilket pansarvärnsförband som helst.

Pansarvärnsplutoner om fyra pansarvärnsgrupper ingick i 1937 års krigsorganisation i bl a infanteriregementena. 1939 ingick pansarvärnskompanier i de nyuppsatta pansarbataljonerna vid I 9 och I 10. 1941/42 uppgick antalet pansarvärnskompanier till 11, av vilka sex (1. - 6.) skulle uppsättas av I 9 och fem (7. - 11.) av I 10. Med motiv av en 37 mm pansarvärnskanon tillverkade Westins detta beredskapsmärke.  

TOR 39 - ett anonymt beredskapsmärke

Många av beredskapsmärkena var mer eller mindre anonyma. Detta representerar den förra kategorin. TOR 39 representerar sannolikt en snäv krets av beredskapsmän år 1939.

Artilleriets truppslagsemblem och viggarna, och där bokstäverna kan stå för Tråd Och Radio, pekar mot ett signalförband inom detta truppslag. Artilleridivisionens signalnät utgjordes av tråd och radio.

LUPPIO - RUSKOLA "Pi" 1940-1941 - ett anonymt beredskapsmärke

LUPPIO och RUSKOLA är samhällen i Tornedalen där beredskapsförband var förlagda i stort sett under hela beredskapstiden. Årtalen 1940-1941 är intressanta i sammanhanget.

Symbolen "pi" i märkets mitt är den militära förkortningen för pionjär. Ett förband med pionjäruppgifter, sannolikt en pionjärpluton i ett infanteriförband, var under någon tid dessa år grupperad vid dessa båda samhällen. Westins svarade för tillverkningen.

KRYPTO - 8/12 1944 - ett anonymt beredskapsmärke

I form av en miniatyr av svenska arméns telegrafistmärke i guld och med tillägget KRYPTO 8/12 1944 kan man bara gissa sig till vad detta beredskapsmärke representerar - kryptoutbildning vid S 1 (Kungl. Signalregementet) i Marieberg eller en signalskyddsdetalj vid ett av samma regemente krigsorganiserat och utsänt stabssignalförband.

Sannolikt har man då bl a använt de av Boris Hagelin (AB Kryptoteknik) konstruerade chiffermaskinerna och som i svensk tappning bar benämningarna chifferapparat m/40, m/41-T och m/42. Vad datumet 8/12 1944 innebär vet bara de invigda i en mycket exklusiv och begränsad krets.

STORM PI - Stormpionjärerna - ett anonymt beredskapsmärke

Många beredskapsmärken är mer eller mindre anonyma. Detta tillhör den senare kategorin. En anledning till denna anonymitet kan bero på ålagd sekretess, och då valde man att vara på den säkra sidan. STORM PI står för stormpionjärer.

Märket får väl anses bära symboliken för stormhinder och vattengrav och representerar sannolikt en pionjärpluton i ett infanteriförband, som någon gång under beredskapstiden var förlagd till Västsverige och lät Palm & Co i Göteborg svara för tillverkningen.

DUGLIGHET - O1 - OMDÖME - ett anonymt beredskapsmärke

Många beredskapsmärken är mer eller mindre anonyma. Detta tillhör den senare kategorin. En anledning till denna anonymitet kan bero på ålagd sekretess, och då valde man att vara på den säkra sidan. Detta beredskapsmärke, en stridsvagn m/40, kringgärdad av devisen DUGLIGHET - O1 - OMDÖME, är sannolikt ett inofficiellt bevis på godkänd stridsvagnsutbildning. Från vilket pansarutbildningsförband märket härrör är inte bekant. Sporrong framställde detta beredskapsmärke.

3. pluton 1942 - ett mycket anonymt beredskapsmärke

Många beredskapsmärken är mer eller mindre anonyma. Detta tillhör definitivt den senare kategorin. En anledning till denna anonymitet kan bero på ålagd sekretess, och då valde man att vara på den säkra sidan. 3. plut kan därför stå för vilket förband som helst, vilket vet vi inte.

Märket, med en mycket studentikos symbolik, får väl anses representera en kamratförening vars medlemmar bröt den enformiga och påfrestande beredskapstjänsten med förlustelser - vin och sång, och kanske kvinnor även om det sistnämnda inte framhäves.

Eftersom märket tillverkats av CG Svensson i Göteborg kan man anta att 3. pluton hade sina uppgifter någonstans i Västsverige.

Tillbaka till huvudsidan