Pansarförband 1939 - 1945

8. pansarbrigaden – staben 1944

8. pansarbrigaden (1942) härstammar i rakt nedstigande led från 8. motorbrigaden (1941) och dessförinnan 1. kavalleribrigaden. Detta beredskapsmärke bär texten 8. PBRIG STAB 27/3 – 24/5 1944 och togs fram efter en längre tids rekognosceringsuppgifter. Märket lät man tillverka hos Westins.

MC KOMP 1945

I 1942 års försvarsplan fastställdes att man skulle sätta upp tre nya operativa pansarbrigader, var och en innehållande bl a två stridsvagnsbataljoner. Dessa kom att benämnas 8., 9. och 10. pansarbrigaderna.

Detta beredskapsmärke representerar motorcykelkompaniet år 1945 i den 10. pansarbrigaden, som uppsattes av P 3 (Kungl. Södermanlands pansarregemente). Personalen vid mc-komp lät tillverka detta beredskapsmärke hos Sporrong.

PBAT I 10

Kungl Södermanlands regemente (I 10) omorganiserades den 1. oktober 1939 till ett s k kombinerat regemente. Nymodigheten bestod i att regementet tillfördes en pansarbataljon om två stridsvagnskompanier och ett pansarvärnskompani. Detta beredskapsmärke togs fram i samband med att PBAT I 10 utrustades med stridsvagn m/40.

PANSARREGEMENTET P 3

I 1942 års försvarsplan fastställdes att man skulle sätta upp tre nya operativa pansarbrigader, var och en innehållande bl a två stridsvagnsbataljoner. Dessa kom att benämnas 8., 9. och 10. pansarbrigaderna.

Detta beredskapsmärke representerar P 3 (Kungl. Södermanlands pansarregemente), som organiserade den 10. pansarbrigaden. Märkesmotivet är en stridsvagn m/40. Regementet lät tillverka detta beredskapsmärke hos Sporrong.

P 1 G (Gotland) 1944 - 45

Den 1. april 1944 detacherade Kungl. Göta Pansarlivgarde (P 1) pansarförband på Gotland. Förbandet benämndes P 1 G och bestod av 41. stridsvagnskompaniet och 42. pansarbilkompaniet. Stridsvagnskompaniets första chef var kapten von Krusenstierna och strv m/37 utgjorde kompaniets första stridsvagn.

Stridsvagn m/42 tillfördes förbandet i juli 1944 och senare bildades 43. stridsvagnskompaniet. Pansarförbanden på Gotland organiserades nu som en bataljon. Detta beredskapsmärke togs fram i samband med förbandet tjänstgjort på Gotland i ett år. Märkesmotivet utgörs av strv m/42.

P 1 G var underställt chefen för Gotlands infanteriregemente och uppgick i P 18 1963. Sporrong tillverkade märket.

6. DSTRVKOMP I 10 1942

Detta beredskapsmärke representerar 6. depåstridsvagnskompaniet I 10 1942 (Kungl. Södermanlands regemente). I 10 var vid denna tid ett s k kårförband. Märkesmotivet utgörs av en stridsvagn m/40. Personalen vid 6. depåstridsvagnskompaniet lät tillverka detta beredskapsmärke hos Sporrong.

PANSARFÖRENINGEN 3-4 - tredje och fjärde grupp - 2. Pv

Detta beredskapsmärke representerar Pansarföreningen 3-4. grupp ur 2. pansarvärnskompaniet vid I 9 (Kungl. Skaraborgs regemente) pansarbataljon. Denna pansarbataljon bestod år 1939 av ett stridsvagnskompani och två pansarvärnskompanier (1.-2.). Personalen i 3-4. grupp lät tillverka detta beredskapsmärke.

MC KOMP 1944

I 1942 års försvarsplan fastställdes att man skulle sätta upp tre nya operativa pansarbrigader, var och en innehållande bl a två stridsvagnsbataljoner. Dessa kom att benämnas 8., 9. och 10. pansarbrigaderna.

Detta beredskapsmärke representerar motorcykelkompaniet år 1944 i den 10. pansarbrigaden, som uppsattes av P 3 (Kungl. Södermanlands pansarregemente). Personalen vid mc-komp lät tillverka detta beredskapsmärke hos Sporrong.

P 1 1945

I 1942 års försvarsplan fastställdes att man skulle sätta upp tre nya operativa pansarbrigader, var och en innehållande bl a två stridsvagnsbataljoner. Dessa kom att benämnas 8., 9. och 10. pansarbrigaderna.

Detta beredskapsmärke representerar motorcykelutbildningen år 1945 vid P 1 (Kungl. Göta pansarlivgarde). Personalen lät tillverka detta beredskapsmärke hos Sporrong.  

STRV BAT 1939

Kungl Skaraborgs regemente (I 9) omorganiserades den 1. oktober 1939 till ett s k kombinerat regemente. Nymodigheten bestod i att regementet tillfördes en pansarbataljon om ett stridsvagnskompani och två pansarvärnskompanier. Detta beredskapsmärke togs fram i samband med att PBAT I 9 utrustades med stridsvagn m/40.

1. DSTRVKOMP 1942

Detta beredskapsmärke representerar 1. depåstridsvagnskompaniet 1942 och uppsattes av P 3 (Kungl. Södermanlands pansarregemente). Märkesmotivet utgörs av en stridsvagn m/40. Personalen vid kompaniet lät tillverka detta beredskapsmärke hos Sporrong.

3. Pv - 3. pansarvärnskompaniet

I 9 (Kungl. Skaraborgs regemente) omorganiserades den 1. oktober 1939 till ett s k kombinerat regemente bestående av en infanteri- och en pansarbataljon. Nymodigheten bestod i att regementet skulle organisera en pansarbataljon om ett stridsvagnskompani och två pansarvärnskompanier.

För krigsorganisationen nyuppsattes våren 1940 i Skövde ett nytt pansarvärnskompani. 3. Pv står med all sannolikhet för 3. pansarvärnskompaniet.

3. pansarvärnskompaniets första beredskapsinsats var att delta i försvaret av Värmland. Jämte I. infanteribataljonen I 10 grupperades huvuddelen av kompaniet i mitten av maj 1940 utmed vägen mellan Enäs och Vägsjöfors. Terrängen skulle försvaras avvärjande. En pluton ur kompaniet underställdes IV. kavalleribataljonen för försvar av trakten vid Klara bro.

Vid den s k Marskrisen 1941 organiserades med början den 15 mars ånyo kompaniet och grupperades inom Norra militärområdet.  Beredskapsmärket, som avbildar en 37 mm pansarvärnskanon, lät kompaniet tillverka hos Sporrong.

2. fält pv 1940 - 2. fältpansarvärnskompaniet

I 9 (Kungl. Skaraborgs regemente) omorganiserades den 1. oktober 1939 till ett s k kombinerat regemente bestående av en infanteri- och en pansarbataljon. Nymodigheten bestod i att regementet skulle organisera en pansarbataljon om ett stridsvagnskompani och två pansarvärnskompanier. För krigsorganisationen uppsattes i Skövde 2. pansarvärnskompaniet och som valde tillägget fält för att inte förväxlas med de pansarvärnskompanier, som utbildades vid I 9 depå.

I april 1940 organiserade I 9 gemensamt med I 10 en pansarbataljon med major Otto Holmgren som chef. Bataljonen var sammansatt av stab, två stridsvagnskompanier och två pansarvärnskompanier, varav den ena utgjordes av 2. pansarvärnskompaniet. Man transporterades skyndsamt till Skåne på järnväg och med bil. Förbanden grupperades i trakten av Helsingborg-Ängelholm med staben i Rögle. Omgående inleddes förberedelser för motanfall mot kustområdet i trakten av Helsingborg.

I början av april 1941 förbereddes täcktruppsomgång 2, till vilken ånyo 2. pansarvärnskompaniet mobiliserades. Omkring den 20 maj transporterades kompaniet till Värmland för att avlösa täcktruppsomgång 1. Gruppering skedde inom planlagd stridsgruppering. Man drogs dock tillbaka från det omedelbara grannskapet till norska gränsen för att inte i onödan provocera tyskarna.

I samband med övergången till 1941 års krigsorganisation kom senare förbandet att överföras till I 10, där det ingick som 9. pansarvärnkompaniet.

I täcktruppsomgång 7 ingick 9. pansarvärnskompaniet och den 2 mars 1942 var förbandet berett avtransporteras till Jämtland.

Beredskapsmärket, som avbildar en 37 mm pansarvärnskanon, lät kompaniet tillverka hos Sporrong.

Pansarbataljonerna P 3 1942

1942 års försvarsbeslut innebar ett självständigt pansarvapen och fredsorganisatoriskt att pansarregementen skapades. Det innebar bl a att de kombinerade (infanteri och pansar) regementena I 9 och I 10 omskolades och omdöptes. I 10 blev P 3 (Kungl Södermanlands pansarregemente). Organisatoriskt trädde förändringen i kraft den 1 oktober 1942. Krigsorganisatoriskt innebar förändringen att pansarbrigader skulle uppsättas från den 1 juli 1943.

P 3 organiserades på tre bataljoner och dess förste regementschef blev överste Erik Cavalli. Det första året inriktades på omskolning.

1. bataljon inrymde fyra stridsvagnskompanier, 2. bataljon hade ett pansarvärnskompani, ett motorcykelkompani och ett skolkompani och 3. bataljon var regementets infanteribetonade del med ett pansarinfanterikompani och två gevärskompanier.

Detta märke, som egentligen är en manschettknapp, och med en stridsvagn m/40 som motiv, togs sannolikt fram när regementet omorganiserats till pansarregemente. Devisen lyder Pansarbataljonerna P 3 1942. Sporrong svarade för tillverkningen.

Pansarbataljonerna P 3 1942

1942 års försvarsbeslut innebar ett självständigt pansarvapen och fredsorganisatoriskt att pansarregementen skapades. Det innebar bl a att de kombinerade (infanteri och pansar) regementena I 9 och I 10 omskolades och omdöptes. I 10 blev P 3 (Kungl Södermanlands pansarregemente). Organisatoriskt trädde förändringen i kraft den 1 oktober 1942. Krigsorganisatoriskt innebar förändringen att pansarbrigader skulle uppsättas från den 1 juli 1943.

P 3 organiserades på tre bataljoner och dess förste regementschef blev överste Erik Cavalli. Det första året inriktades på omskolning.

1. bataljon inrymde fyra stridsvagnskompanier, 2. bataljon hade ett pansarvärnskompani, ett motorcykelkompani och ett skolkompani och 3. bataljon var regementets infanteribetonade del med ett pansarinfanterikompani och två gevärskompanier.

Detta märke med en stridsvagn m/40 som motiv, togs sannolikt fram när regementet omorganiserats till pansarregemente. Devisen lyder Pansarbataljonerna P 3 1942. Sporrong svarade för tillverkningen.

 

Brigadtrafikplutonen - 9. pansarbrigaden

Detta beredskapsmärke, betecknat B 9 tillsammans med röd/gröna signalflaggor, representerar den fristående brigadtrafikplutonen - 9. pansarbrigaden, uppsatt av P 4 (Kungl. Skaraborgs pansarregemente). Plutonen hade trafikregleringsuppgifter inom brigadens uppmarsch- och grupperingsområde.

Krigsorganisatoriskt skulle pansarbrigaden vara uppsatt  den 1 juli 1943, men först i maj 1944 var den fullt utrustad. En snäv krets av beredskapsmän lät tillverka märket hos Sporrong.

Tillbaka till huvudsidan