Signalförband 1939 - 1945

RK - RADIOKOMPANIET

RK, som torde stå för RADIOKOMPANIET, representerar en snäv krets av beredskapsmän. Av motivet att döma, en vigg, tyder på ett signalförband och den omgivande länken på en kamratförening. Sannolikt handlar det om Högkvarterets radiokompani, som bestod av fyra radioplutoner (15W, 50W, 250W och 800W) och var avsett för staber som behövde förstärkning. Ett radiokompani var inte allmänt förekommande under beredskapstiden, utan var ett specialförband uppsatt av S 1 (Kungl. Signalregementet).

Kompaniet lät Sporrong framställa märket.

Fältpost 40156 - 1944

Signaltrupperna tillkom den 1. juli 1937, jämlikt 1936 års försvarsbeslut, i syfte att främst tjänstgöra som de högre stabernas signalorgan. Detta beredskapsmärke representerar signaltrupperna och det specialförband, som dolde sig under fältpost 40156 1944. I detta fall ett kårförband, som uppsattes av S 1 (Kungl. Signalregementet).

Finska gränsen - 1944

Signaltrupperna tillkom den 1. juli 1937, jämlikt 1936 års försvarsbeslut, i syfte att främst tjänstgöra som de högre stabernas signalorgan. Detta beredskapsmärke representerar signaltrupperna och ett specialförband, som 1944 tjänstgjorde vid den finska gränsen (Tornedalen). Under 1944 var bl a följande stabssignalförband av täcktruppskaraktär grupperade i Tornedalen - 12. fördelningsstationskomp, 12. fördelningskabelkomp, 26. tillfälliga signalkomp, 14. fördelningsstationskomp, 14. fördelningskabelkomp.

Under evakueringen av den finska civilbefolkningen hösten 1944 betjänades evakueringsstaben, under befäl av överste Nils Björk, i Haparanda av delar av 12. fördelningsstationskompaniet och 26. tillfälliga signalkompaniet S 1B.

KRYPTO - 8/12 1944

I form av en miniatyr av svenska arméns telegrafistmärke i guld och med tillägget KRYPTO 8/12 1944 kan man bara gissa sig till vad detta beredskapsmärke representerar - kryptoutbildning vid S 1 (Kungl. Signalregementet) i Marieberg eller en signalskyddsdetalj vid ett av samma regemente krigsorganiserat och utsänt stabssignalförband. Sannolikt har man då bl a använt de av Boris Hagelin (AB Kryptoteknik) konstruerade chiffermaskinerna och som i svensk tappning bar benämningarna chifferapparat m/40, m/41-T och m/42. Vad datumet 8/12 1944 innebär vet bara de invigda i en mycket exklusiv och begränsad krets.

Finska gränsen - 1940-1941

Signaltrupperna tillkom den 1. juli 1937, jämlikt 1936 års försvarsbeslut, i syfte att främst tjänstgöra som de högre stabernas signalorgan. Detta beredskapsmärke representerar signaltrupperna och ett specialförband, som 1940-1941 tjänstgjorde vid den finska gränsen (Tornedalen). Under denna tid var bl a 6. fördelnings-signalkompaniet, omfattande 304 man, grupperat i Tornedalen.

Man deltog i de kompletteringsarbeten till permananta nätet (Telegrafverkets nät), som igångsattes i december 1939 för att kompensera telefonnätet i norr. I huvudsakligast Telegrafverkets regi utfördes mellan Boden och finska gränsen de närmaste åren ett vidsträckt militärt telefonnät. I slutet av november 1940 deltog även kompaniet i fälttjänstövningar nordväst om Haparanda.

Matteröd - 1940

Signaltrupperna tillkom den 1. juli 1937, jämlikt 1936 års försvarsbeslut, i syfte att främst tjänstgöra som de högre stabernas signalorgan. Detta beredskapsmärke representerar ett signalförband som organiserats av S 1 (Kungl. Signalregementet). Vilket är obekant - sannolikt rör det sig om ett betjäningsförband till 1. armékårstaben, 1. kårsignalkompaniet, eller möjligen ett signalspaningskompani med framskjuten gruppering efter att Danmark ockuperats. Man grupperade i Matteröd, 5 km söder om Tyringe i Skåne, och året var1940.

SS 1940 - Signalkompaniets signalister

Detta beredskapsmärke härrör från det stabssignalförband, som betjänade militärbefälstaben och de militära tråd- och radionäten inom Gotlands militärområde under hela beredskapstiden. Förbandet benämndes Signalkompaniet, ingick i Gotlands trupper och utbildades och organiserades av I 18 (Kungl. Gotlands infanteriregemente). Det var förlagt 1939 inledningsvis till Tingstäde, men omgrupperade inom kort till Visborgsslätt. Kompanichef 1939-1940 var kapten Eric Källström. År 1941 namnändrades förbandet till 41. signalkompaniet efter viss omorganisation. SS 1940 står för Signalkompaniets signalister, som bildade en kamratförening detta år.

Tillbaka till huvudsidan