Trängförband 1939 - 1945

14. fördelningssjukhuskompaniet – evakueringen 1944

Under den mest intensiva evakueringen från Finland i september-oktober 1944 krävde flyktingtrafiken stora militära resurser. 50 000 flyktingar från finska Lappland evakuerades undan striderna mellan tyskar och finnar längs svensk-finska gränsen.

Bl a tjänstgjorde 14. fördelningsjukhuskompaniet i Tornedalen under denna tid. Sjukhuskompaniet bestod av stab, tre sjukhusplutoner samt kompanitross. Varje pluton kunde upprätta fördelningssjukhus  med plats för 90 bäddar. Det var i Pajala skola, som kompaniet upprättade ett sjukhus.

Den s k evakueringsstaben, under befäl av överste Nils Björk, ledde den militära evakueringsinsatsen. Etapp- och fördelningssjukhus fanns inrättade i Pajala, Pirttimaa (fördelningssjukhus 14), Kärrbäck, Salmis, Sangis, Korpikå och Morjärv.

14. sjukhuskompaniet var ett fördelningsförband (XIV. förd), som sattes upp av T 1 (Kungl. Svea trängkår). Dess personal lät Westins tillverka detta beredskapsmärke.

FÄLTPOST 30821

Bakom fältpost 30821 dolde sig ett trängförband, 13. fördelningstrafikkompaniet, som uppsattes av T 2 (Kungl. Göta trängkår) och ingick i XIII. underhållsbataljonen. Trafikkompaniet, som var ett fördelningsförband, bestod av stab, en trafikbilpluton, en signalpluton, en vägarbetspluton, två verkstadsplutoner samt kompanitross.

Kompaniet hade trafikregleringsuppgifter inom fördelningens (XIII. förd) uppmarsch- och grupperingsområde. Detta beredskapsmärke lät man tillverka hos Sporrong.

33. bilkompaniet - kamratföreningen

33. bilkompaniet var ett kårunderhållsförband (3. armékåren), som uppsattes T 4 (Kungl. Skånska trängkåren). Märkets symbolik, ett fordonshjul, stämmer väl överens med förbandets uppgift.

Kårbilkompaniet bestod av stab, fyra plutoner samt kompanitross. Plutonen var indelad i tre grupper, vardera om fyra 2-tonsbilar. Beredskapsmärket lät kamratföreningen tillverka hos Sporrong.

7. sjukbärarekompaniet 1940

7. sjukbärarekompaniet var ett etappförband, som uppsattes av trängen, sannolikt av T 1 (Kungl. Svea trängkår). Sjukbärarekompaniet ingick i en sjukvårdsbataljon och bestod av stab, två sjukbärarplutoner samt kompanitross.

Sjukbärarkompaniets uppgifter var att förstärka stridande förband med sjukbärare, upprätta hållplats för sortering och vård av sårade före avtransport samt att avtransportera sårade till huvudförbandsplats. Årtalet 1940 tyder på uppgifter endera i Tornedalen, Skåne eller i gränstrakterna mot Norge. Beredskapsmärket lät man tillverka hos Sporrong.

43. bilkompaniet 1941-1942

43. bilkompaniet var ett kårunderhållsförband, som uppsattes av T 1 (Kungl. Svea trängkår). Märkets symbolik, fjälltoppar och norrsken, tyder på uppgifter i Norrland. 1941-1942 ingick man sannolikt endera i Övre Norrlandsgruppen eller i Jämtlandsgruppen.

Bilkompaniet bestod av stab, fyra plutoner samt kompanitross. Plutonen var indelad i tre grupper, vardera  om fyra 2-tonsbilar. Beredskapsmärket lät kompaniet tillverka hos Sporrong.

KARSTORP

Med anledning av det stora utbildningsbehovet av beredskapsförband upprättade T 2 (Kungl. Göta trängkår) ett utbildningsläger vid Karstorp (norr Skövde). Lägret togs i bruk den 15. oktober 1940 och kom att inrymma två kompanier. I februari 1947 avvecklades Karstorp. Detta beredskapsmärke lät man tillverka hos Sporrong.

5:TE ETAPP 1940

5:te etapp 1940 var ett etappförband, möjligen 5. etappkompaniet eller 5. etapptransportkompaniet, vilka uppsattes av T 4 (Kungl. Skånska trängkåren). Beredskapsmärket lät man tillverka hos Sporrong.

Fältpost 23851

Fältpost 23851 var ett anspannskompani, vilket är obekant, som uppsattes av T 2 (Kungl. Göta trängkår). Anspannskompaniet nyttjade hästen som dragare och tillhörde jämte bilkompaniet fördelningsträngens egentliga transportförband.

Anspannskompaniet bestod av stab, två plutoner samt kompanitross. Plutonen var indelad i tre grupper, vardera om 12 anspända fordon (vid tvåspänt kompani 8).

8. motorverkstadsplutonen - Vuono 1942

8. motorverkstadsplutonen var ett etappunderhållsförband (VIII. etappgruppen), som uppsattes av T 1 (Kungl. Svea trängkår) och som 1942 var grupperat i Vuono, en kustby vid Bottenviken 5 km från Haparanda. Plutonen lät tillverka detta beredskapsmärke hos Sporrong.

21. fördelningsbilkompaniet T 4

21. fördelningsbilkompaniet var ett fördelningsförband (XI. förd), som uppsattes av T 4 (Kungl. Skånska trängkåren).  Bilkompaniet bestod av stab, fyra plutoner samt kompanitross. Plutonen var indelad i tre grupper, vardera  om fyra 2-tonsbilar. Bilkompaniets personal lät tillverka detta beredskapsmärke.

T 1 - 6. kompaniet 31/10 1942

Vad som föranledde personalen vid 6. kompaniet vid T 1 (Kungl. Svea trängkår) att den 31/10 1942 manifestera någonting av betydelse, genom att låta tillverka ett beredskapsmärke, får vi nog aldrig veta. Sannolikt härrör sig detta märke från ett utbildningskompani vid depån och inte ett fältförband. Man lät tillverka beredskapsmärket hos Sporrong.

T 6 - 6. fördelningstrafikkompaniet

Bakom T 6 dolde sig ett trängförband, 6. fördelningstrafikkompaniet, som uppsattes av T 1 (Kungl. Svea trängkår). Trafikkompaniet bestod av stab, en trafikbilpluton, en signalpluton, en vägarbetspluton, två verkstadsplutoner samt kompanitross och hade bl a trafikregleringsuppgifter främst inom fördelningens uppmarsch- och grupperingsområde. Beredskapsmärket, i form av ett fordonshjul, lät man tillverka hos Sporrong.

3. sjukhuskompaniet 1940

3. sjukhuskompaniet var ett fördelningsförband (III. förd) och organiserades av T 2 (Kungl. Göta trängkår). Det bestod av stab, tre sjukhusplutoner samt kompanitross. 1940 var kompaniet inkallat för beredskapstjänstgöring och dess personal lät Sporrong tillverka märket.

Fältpost 61367 i fält 1940

Fältpost 61367 tillhörde 34. kårbilkompaniet, uppsattes av T 4 (Kungl. Skånska trängkåren). Kårbilkompaniet bestod av stab, fyra plutoner samt kompanitross. Plutonen var indelad i tre grupper, vardera  om fyra 2-tonsbilar. Bilkompaniets personal lät tillverka detta beredskapsmärke hos Sporrong.

KK 63771 - 1943

Bakom KK (kamratklubben) 63771 dolde sig ett landstormsförband/lokalförsvarsförband, 21. bilpluton, och denna ingick i landstormsregementet L 1.  L 1 organiserades av Kungl. Svea livgarde. Kamratklubben lät Sporrong svara för tillverkningen.

1. pluton - 4. sjuktransportkompaniet - 1940

4. sjtpkomp och dess 1.pluton organiserades T 1 (Kungl. Svea trängkår) och var ett etappförband (IV. etappgruppen), som ingick i en främre etappgrupp. Sjuktransportkompaniet bestod av kompanistab, tre sjukvårdsplutoner samt kompanitross.

Dess uppgift var att utföra sjuktransporter, huvudsakligen från huvudförbandsplats till etappsjukhus. År 1940 lät 1. pluton tillverka detta beredskapsmärke hos Sporrong.

Tillbaka till huvudsidan