Utländska inslag 1939 - 1945

RESERVEPOLITIET BATALJON V

Sedan slutet av 1943 hade norska polistrupper utbildats i Sverige. Avsikten var att de skulle ansvara för ordningen i Norge efter en tysk kapitulation. Under den senare delen av utbildningen var Batj V förlagd till Mälsåker vid Mälaren. Bataljonschef var major Olliver Smith.

När tyskarna började dra sig ur Nordnorge i slutet av 1944, blev det aktuellt att sätta in polistrupperna. En del av dessa skulle flygas från F 21 (Kallax) till Kirkenes av USAF under befäl av den norsk-amerikanske översten Bernt Balchen.

Några dagar efter den tyska kapitulationen i Norge överfördes RP batj V till Norge. Detta beredskapsmärke togs fram för reservpolisbataljonens räkning och tillverkades av Sporrong.

DET DANSKE GESANDTSKAB - FLYGTNINGEKONTORET SVERIGE 1944

Gesandtskabet, den tidens danska ambassad, inrättade i samarbete med föreningen NORDEN ett kontor för dansk flyktinghjälp under Gesandtskabet med dess legationssekreterare som chef. Detta skedde i slutet av oktober 1943. Som en följd av den starkt ökande strömmen av flyktingar från Danmark under de följande månaderna ombildades detta till Det Danske Flygtningekontor. Som chef utsågs professor Stephan Hurwitz. I Malmö, Göteborg, Lund och Helsingborg inrättades den 1. november 1943 distriktsflyktingkontor.

Flyktingkontoret hade egna lokaler, på Klara Södra Kyrkogata 11, i Stockholm och var organiserat på flera avdelningar, bl a Idrottsavdelningen. Denna avdelning bildades den 12 november 1943 under ledning av kapten Niels von Holstein-Rathlou. Dess uppgift var att stöda och ge råd till enskilda, danska idrottsmän- och kvinnor. Snart nog blev man även paraplyorganisation för danska idrottsföreningar i Sverige. Sommaren 1944 fanns 25 sådana. Man utarbetade också föreningsstadgar för dessa.

Detta märke lät Idrottsavdelningen vid DET DANSKE GESANDTSKAB FLYGTNINGEKONTOR tillverka 1944 hos Sporrong.

De norska polititrupperna - Rikspolitiets beredskapsmärke

Detta märke benämns Rikspolitiets beredskapsmärke och har sitt ursprung i de norska polititrupperna, som utbildades i Sverige under beredskapstiden. De första omgången omfattade 50 man och utbildningen påbörjades den 11. juli 1943 på Johannesbergs säteri vid Gottröra i Roslagen.

Här låg fram till den tyska kapitulationen ca 1200 norska poliskonstaplar kasernerade och styrkan hade nu döpts till Rikspolitikorpset. Den lydde direkt under det norska justitiedepartementet.

För att manifestera sin lojalitet med hemlandet kröntes märket med den norska regenten Haakon 7 monogram. Man lät Sporrong tillverka detta märke.

FINLANDSTRAFIKEN 1942 A 81

Hösten 1941 erhöll ASG (AB Svenska Godsbilcentraler) en förfrågan från den tyska krigsmakten om att utföra transporter i norra Finland.

För att klara övervintringen i finska Lappland var tyskarna  i stort behov av olika förnödenheter. Det var därför 150 svenska åkarbilar och 300 förare engagerades av den tyska krigsmakten. Verksamheten kom att kallas Finlandstrafiken, men också Sallatrafiken och långt efter krigsslutet Tysktrafiken.

Transporterna utgick från Haparanda och omfattade till en början svenska trähusbaracker. Leveranserna gick till Salla och Kuusamo via Rovaniemi.

De gengasdrivna lastbilarna hade ett identifikationsnummer (A1 - A150) på en blå skylt på hytten. I efterhand framtogs ett rockslagsmärke, som numrerats efter identifikationsnumren. Lastbil A 81 ägdes av åkaren JE Granlöf, Kalmar.

Sedan baracktransporterna avslutats fraktade de svenska bilarna en mängd andra förnödenheter, som ofta lastades från järnvägsvagnar i finska Torneå. De svenska åkarna var engagerade i Finlandstrafiken från den 27 december 1941 till den 14 april 1942. Därefter kunde man inte på godtagbara villkor lösa försäkringsfrågorna och trafiken upphörde lika plötsligt som den börjat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FÖR FINLAND

Rapporter om flygattacker mot den finska civilbefolkningen fick en grupp kvinnor i Göteborg att 1940 starta en insamlingsaktion för flygplansinköp till Finland. Denna företeelse kom att kallas "Kvinnornas jaktplansinsamling i Göteborg" och knöts senare till Nationalinsamlingen för Finland som en särskilds fond, Jaktplansfonden. Insamlingen fick nu en riksomfattande karaktär. Inom kort hade en "Kvinnornas Jaktplanskommitté" konstituerats i varje län, jaktplansdagar och jaktplansveckor anordnades.

7.7 miljoner hade insamlats till den 13 mars 1940 och summan skulle ha räckt till ett trettiotal plan. Märket, med en delvis oklar bakgrund, fanns i olika valörer, vitmetall, silver och förgyllt silver. Detta märke är tillverkat i kontrollstämplat silver med årtalsbeteckningen O8 av K&E Carlson i Göteborg.

FÖR FINLAND

Rapporter om flygattacker mot den finska civilbefolkningen fick en grupp kvinnor i Göteborg att 1940 starta en insamlingsaktion för flygplansinköp till Finland. Denna företeelse kom att kallas "Kvinnornas jaktplansinsamling i Göteborg" och knöts senare till Nationalinsamlingen för Finland som en särskilds fond, Jaktplansfonden. Insamlingen fick nu en riksomfattande karaktär. Inom kort hade en "Kvinnornas Jaktplanskommitté" konstituerats i varje län, jaktplansdagar och jaktplansveckor anordnades.

7.7 miljoner hade insamlats till den 13 mars 1940 och summan skulle ha räckt till ett trettiotal plan. Märket, med en delvis oklar bakgrund, fanns i olika valörer, vitmetall, silver och förgyllt silver. Detta märke är tillverkat i kontrollstämplat silver med årtalsbeteckningen O8 av K&E Carlson i Göteborg.

 

 

 

 

De norska polititrupperna - Rikspolitiets skidmärke

Detta märke benämns Rikspolitiets skidmärke och har sitt ursprung i de norska polititrupperna, som utbildades i Sverige under beredskapstiden. De första omgången omfattade 50 man och utbildningen påbörjades den 11. juli 1943 på Johannesbergs säteri vid Gottröra i Roslagen.

Här låg fram till den tyska kapitulationen ca 1200 norska poliskonstaplar kasernerade och styrkan hade nu döpts till Rikspolitikorpset. Den lydde direkt under det norska justitiedepartementet.

För att manifestera sin lojalitet med hemlandet kröntes märket med den norska regenten Haakon 7 monogram. Man lät Sporrong tillverka detta märke.

FÖR FINLAND - Stockholms Allmänna Skridskoklubb

Inom ramen för Finlandshjälpen startade Stockholms Allmänna Skridskoklubb 1939/1940 en aktion till förmån för Finland. Hur denna hjälpaktion bedrevs är inte känt, men möjligen är det ett entrémärke till något av skridskoklubben anordnat evenemang. Gåvogivaren fick då en symbol att bära. Märket är tillverkat av Sporrong.

SVERIGE - FINLAND - 11/2 1940

Den historiska krigslandskampen i bandy mellan Sverige - Finland den 11. februari 1940 spelades mitt under finnarnas hjältemodiga kamp mot den sovjetiska överfallsmaskinen.  Matchen, den 22:a bandylandskampen mellan Sverige och Finland,  arrangerades till förmån för Finlands Röda Kors och spelades på Stockholms Stadion, i närvaro av kung Gustav V, kronprinsen, prins Eugén och inför 10.000 åskådare i 12-gradig kyla.

Lägsta biljettpris var 5 kr (även för press och funktionärer) och man uppnådde ett brutto på 48 398 kr.  Matchen kom att symbolisera finnarnas heroiska kamp.  Det finska laget kom nästan direkt från fronten, och med tanke på den obefintliga träningen gjorde de finska överraskande goda insatser. Matchen slutade 2-1 i svensk favör.

Detta märke, i förgyllt silver och tillverkat av Sporrong, utdelades till spelare, funktionärer och vissa förtjänta personer vid en kamratmiddag på Grand Hotell på kvällen samma dag. Två dagar senare - den 13. februari - spelade finnarna mot Norge på Bislet i Oslo.

DEN NORSKE KLUBBEN - Borås - 14/1 1942

Efter den tyska inmarschen i Norge den 9. april 1940 kom många landsflyktiga norrmän över Kölen. Man blev många - så många att man i Borås bildade en klubb och anskaffade ett medlemsmärke. DEN NORSKE KLUBBEN i BORÅS bildades den 14/1 1942.

För medlemskap krävdes att man skulle vara lojal mot "konge og regering", d v s den norska regering som fanns i London under tiden för den tyska ockupationen av Norge. Föreningen Folkrörelsernas Arkiv i Borås meddelar att stadgarna föreskrev att klubbens ändamål var bl a "att bevare norskheten utenfor Norges grenser og fremme kameratskapet bland nordmenn".

De omfattande beredskapsinkallelserna i Sverige medförde arbetskraftsbrist , inte minst inom textilindustrin. Norrmännen var ett välkommet tillskott till arbetsplatserna i Sjuhäradsbygden. Klubbens sista protokollförda möte ägde rum den 17. april 1945. Norrmännen återvände till sitt hemland och klubbens verksamhet ebbade ut. Märket är tillverkat av Lagerströms på Lilla Essingen.

S.P.L - F.B.F 1907 (SVERIGE - FINLAND - 11/2 1940)

Den historiska krigslandskampen i bandy mellan Sverige - Finland den 11. februari 1940 spelades mitt under finnarnas hjältemodiga kamp mot den sovjetiska överfallsmaskinen.  Matchen, den 22:a bandylandskampen mellan Sverige och Finland,  arrangerades till förmån för Finlands Röda Kors och spelades på Stockholms Stadion, i närvaro av kung Gustav V, kronprinsen, prins Eugén och inför 10.000 åskådare i 12-gradig kyla.

Lägsta biljettpris var 5 kr (även för press och funktionärer) och man uppnådde ett brutto på 48 398 kr.  Matchen kom att symbolisera finnarnas heroiska kamp.  Det finska laget kom nästan direkt från fronten, och med tanke på den obefintliga träningen gjorde de finska överraskande goda insatser. Matchen slutade 2-1 i svensk favör.

Detta märke, i förgyllt silver, är Finlands Bollförbunds hedersmärke och förlänades sannolikt en svensk deltagare vid en kamratmiddag på Grand Hotell på kvällen samma dag. Baksidan är graverad SVERIGE-SUOMI 11. 2 1940. Två dagar senare - den 13. februari - spelade finnarna mot Norge på Bislet i Oslo.

ÖSTERGÖTLANDS RUSTHÅLLAREFÖRENING

Rusthållen bildades lokalt i början av år 1940 för att ge ekonomiskt bistånd till de svenskar, som valt att frivilligt delta på finsk sida i vinterkriget mot Sovjetunionen. Rusthållsrörelsen blev rikstäckande och den 19 februari 1940 grundades det Centrala Rusthållet, vars målsättning var att skapa likformighet i de utbetalade ekonomiska understöden. Prins Eugen blev dess ordförande.

Rusthållsföreningarnas vagga blev Östergötland och här kom det första rusthållet att bildas. Föreningarnas huvuduppgift var att stödja de finlandsfrivilliga och deras familjer. Rusthållsidén ansågs så bra att Finlandskommittén i Stockholm ville att liknande föreningar skulle bildas runt om i landet. Totalt bildades 25 länsrusthåll och 165 mindre rusthåll och rusthållskretsar i landet. Rusthållsföreningarna avvecklades som regel efter fredsavtalet mellan Finland och Sovjetunionen.

Detta märke tillverkades av Sporrong för Östergötlands Rusthållareförening.

NORDENS FRIHET - ÄRA-SKYLDIGHET-VILJA

Detta märke har sitt upphov i Samfundet Nordens Frihet, som bildades i december 1939 med anledning av det sovjetiska överfallet på Finland några veckor tidigare.  Samfundet var inledningsvis nära knutet till Finlandskommittén under ledning av professorn och riksantikvarien Sigurd Curman.

Syftet var att aktivt arbeta för effektiv hjälp till Finland i dess frihetskamp. Till förmån för Finland såldes detta märke under mottot ÄRA SKYLDIGHET VILJA. Symboliken, fyra händer, får anses spegla nordisk enighet. Man lät Sporrong tillverka märket.

FÖR FINLAND

Rapporter om flygattacker mot den finska civilbefolkningen fick en grupp kvinnor i Göteborg att 1940 starta en insamlingsaktion för flygplansinköp till Finland. Denna företeelse kom att kallas "Kvinnornas jaktplansinsamling i Göteborg" och knöts senare till Nationalinsamlingen för Finland som en särskilds fond, Jaktplansfonden. Insamlingen fick nu en riksomfattande karaktär. Inom kort hade en "Kvinnornas Jaktplanskommitté" konstituerats i varje län, jaktplansdagar och jaktplansveckor anordnades.

7.7 miljoner hade insamlats till den 13 mars 1940 och summan skulle ha räckt till ett trettiotal plan. Märket, med en delvis oklar bakgrund, fanns i olika valörer, vitmetall, silver och förgyllt silver. Detta märke är tillverkat utan emaljering av K&E Carlson i Göteborg.

TYSKLANDSDETACHEMENTET 1945

I slutet av februari 1945 lyckades greve Folke Bernadotte i Berlin utverka Himmlers och tyskarnas samtycke till att sammanföra i Tyskland internerade danskar och norrmän till ett läger i trakten av Hamburg - Neuengamme. Hjälpaktionen skulle genomföras i Svenska Röda Korsets regi med stöd av svensk militär ledning och militär trupp.

Efter ett regeringsbeslut uppdrogs åt chefen för armén att organisera ett för ändamålet lämpligt sammansatt detachement. Uppdraget gick till trängtrupperna att organisera huvuddelen av detachementet och som chef att leda hjälpaktionen utsågs översten Gottfrid Björck - inspektör för trängtrupperna.

Det var tre trängförband - T 1, T 3 och T 4 - som gavs i uppdrag att organisera huvuddelen av detachementet.  På frivillighetens väg försågs detachementet med personal ur trängtrupperna och med en mindre del ur I 7, Södra Skånska infanteriregementet. Viss personal ut intendenturtrupperna kom också att ingå. All personal erhöll tjänstledighet från militärtjänsten för att tjänstgöra i Svenska Röda Korset under hjälpaktionen. Detachementet bestod av tre sjuktransportbussplutoner, en lastbilspluton samt erforderlig tross.

Den 8 mars 1945 startade Tysklandsdetachementet från Hässleholm och T 4 där man slutgiltigt formerats och utrustats.  Efter transport över Öresund och genom Danmark anlände detachementet den 12 mars till Friedrichsruh 30 km sydost Hamburg - basen för verksamheten.

Hjälpaktionen bedrevs fram till den 28 april då läget krävde att aktionen avbröts och detachementets hemfärd tog sin början.  Om antalet repatrierade fångar ur koncentrationslägren som räddades av den svenska Röda Kors-aktionen går uppgifterna isär. Beroende på vem och hur man räknar varierar antalet mellan 19 000 och 30 000 från 27 olika nationaliteter.

Detta märke - med texten TYSKLANDSDETACHEMENTET 1945, med Röda Korsets symbol och med trängens, infanteriets och intendenturens truppslagstecken - tilldelades sannolikt alla deltagare i Tysklandsdetachementet som minne av den svenska insatsen i humanitetens tecken. Märket fanns också i form av manschettknappar. Sporrong svarade för tillverkningen.

FÖR NORGE

Den Svenska Norgehjälpen grundades den 31 augusti 1942. Under de följande tre åren bildades ca 700 lokalkommittéer runt om i landet. 72 miljoner kronor insamlades under dessa år, men även gåvor in natura förekom.  Bidragen bestod av frivilliga löneavdrag, extra övertidsarbeten, kollekter, intäkter från sport-, film, teater-, musik- och andra arrangemang.

Norgenålen FÖR NORGE såldes i mängder under mottot för Norges sak. Den är gjord i förgylld metall och formgavs av skulptören Stig Blomberg. Brödrafolken få väl anses symbolisera motivet av två manspersoner skuldra vid skuldra. Den ämnades som ett synbart uttryck för den starka sympati och medkänsla, som svenskar i skilda läger kände för det norska broderfolket.

Dessvärre var nålens förgyllning, möjligen också dess underlag, av undermålig kvalitet och därför har förgyllningen försvunnit genom årens lopp och att idag finna en intakt nål är hart när omöjligt. Nålen kostade på den tiden det begav sig en krona.

DANMARK I DAG - utställningen i Stockolm 1944

Sommaren 1944 arrangerades i Stockholm vid Stureplan en stor utställning DANMARK I DAG, som i bild och text berättade om den danska frihetskampen. Detta märke såldes till förmån för frihetskampen. Sporrong svarade för tillverkningen.

Tillbaka till huvudsidan