1947-2019

Beredskapsmärken 

1939 - 1945

*Till minnet av Staffan Rosenqvist, hans gedigna intresse och kunskap*

ARMÉN
Infanteriförband

Kavalleriförband
Artilleriförband

Pansarförband
Luftvärnsförband
Ingenjörförband
Signalförband
Trängförband
Intendenturförband
Landstormsförband
Skolförband
Allmängiltiga
Oidentifierade

MARINEN
Flottan
Kustartilleriet
Oidentifierade
Allmängiltiga

FLYGVAPNET
Övrigt

ÖVRIGA
Hemvärn/driftvärn
Frivilligförsvaret

Civilförsvaret
Propaganda/kampanj
Försvarsföreningar
Utländska inslag
Diverse

Tveksamma

 

Länkar
Kontakt
Minnesgästbok

web counter free

 

 

                               

                           

             

Jag har förstått att min fars hemsidor var uppskattade av många och har därför till hans minne valt att göra de tillgängliga online igen. Han la ner tusentals timmar på dessa och ville sprida kunskap.
Och kunskap ska han få sprida!

Under årens lopp har många rockslagsmärken med militär anknytning  framställts i Sverige. En intressant period i detta sammanhang utgör beredskapstiden 1939–1945. Det var en begränsad tid, sex år, som medförde påfrestningar för såväl enskilda som samhälle. Den krigsmakt som 1939-40 skulle ta emot alla mobiliserande var fullständigt oförberedd. Krigsplanläggningen, i den mån den existerade, var undermålig. Under mycket primitiva förhållanden och med usel utrustning tjänstgjorde tiotusentals män och kvinnor i bygd och obygd.  Improvisation dygnet runt på alla nivåer var snarare regel än undantag. Så skulle det förbli under de första beredskapsåren. Ändå var Sverige inte utsatt för krigshandlingar. De politiska konstruktörerna till 1925 års försvarsbeslut hade på ett oansvarigt och närmast kriminellt sätt försatt den svenska krigsmakten och dess personal i en svår situation. 

För att manifestera och stärka samhörigheten under en svår tid lät man tillverka en hel del s k beredskapsmärken - de flesta av naturliga skäl med militär anknytning. Ursprunget till en del av dem går att härleda, men inte alla. Hur många som tillverkades är heller inte känt.

Propaganda- och kampanjmärken hade oftast en officiell prägel, men de flesta av beredskapsmärkena tillkom på privat initiativ och fann sin spridning i en mycket begränsad krets.

Det är trots allt snart 70 år sedan och många har fallit i glömska. Att källforska vid Krigsarkivet är rätt väg, men är inte alldeles lätt om man är bosatt långt från Stockholm. Tillgänglig militärlitteratur på allmänna bibliotek, ex regementshistorik eller liknande, kan dock räcka långt.

Målsättningen med denna sida är att i möjligaste mån kartlägga och presentera de rockslagsmärken, som kan härledas till beredskapstiden eller i anslutning till denna. Ett märke blir alltid intressantare om dess historik på ett eller annat sätt kan beläggas.

De märken som presenteras har jag ganska så ovetenskapligt kategoriserat. Några kan ha placerats fel. Det  kan t o m vara så att något inte alls är ett beredskapsmärke utan har annat ursprung. Sedan kan man ju alltid invända mot märken, som inte är direkt föranledda av beredskapstiden, utan endast indirekt. 

Ett par märken under UTLÄNDSKA INSLAG är sådana exempel. Jag har ändå valt att ta med dem, eftersom de tillkom under en alldeles unik tid. Organisationer eller sammanslutningar, som grundades under 1930-talet, men vars märken fick sin övervägande spridning under beredskapstiden har även medtagits.

Beredskapsmärken kunde vara fantasirika, de kunde också vara mycket anonyma – kanske därför att försvarssekretessen inte tillät annat. Märken som åsatts fältpost- eller marinpostnummer är sådana exempel. Dessa går dock i många fall att identifiera via Krigsarkivet, dock vad avser marinpostnummer så är dessa förteckningar delvis förstörda efter alltför hård utgallring. Att härleda dessa märken är därför svårare.

Några ord om denna sidas författare.

Senast uppdaterad av Staffan själv.

Jag heter Staffan Rosenqvist, är 71 år och bosatt i Ljungbyhed i Skåne. Efter att ha varit verksam som yrkesofficer i flygvapnet pensionerades jag 2002. Tjänstgöringsorter mellan åren 1966 och 2002 har varit bland andra Halmstad, Ängelholm, Kalmar, Ljungbyhed, Hästveda och Kristianstad. Karriären avslutades med åtta år vid militärområdesstaben i sistnämnda stad.  Intresset för just beredskapstiden ligger långt tillbaka och jag finner nöje i att fördjupa mig i denna intressanta period.

 

Copyright © 2007-2022 beredskapsmaerken1939-1945.se


Jag tiger
Den kanske mest kända beredskapssymbolen


Statens informationsstyrelse uppmanade oss


Organisationen Fältjulklappen hade 1944 detta märke

Beredskapen betalades bl a genom  obligationslån